THANH QUI  

MỤC LỤC

 

Trang

Nội dung

01

Lời nói đầu

02

Phần 1: Nội qui

Lời mở đầu

03

I.

Lục hòa

04

II.

Giới luật

05

A. Giới căn bản

B. Giới thượng thừa

C. Qui chế phụ

D. Kết thúc

III.

Tổ chức

06

A. Ban lãnh đạo

B. Ban chức sự

IV.

Thời khóa tại Thiền viện

07

•  Thiền viện Trúc Lâm

•  Các Thiền viện

V.

Chương trình học

08

VI.

Tuyển sinh

09

VII.

Điều lệ dành cho khách

10

VIII.

Kết luận - Tờ cam kết

11

Phần 2: Nghi thức

•  Nghi thức sám hối

12

•  Nghi thức cúng Phật

13

•  Nghi thức thọ trai

14

•  Nghi thức tọa thiền

15

•  Nghi thức thỉnh nguyện

16

Phần 3: Phụ lục

•  Tụng lễ Phật Đản, Thành Đạo

17

•  Tụng lễ Vu-lan

18

•  Các bài sám nguyện

19

•  Kệ hô chuông và thâu chuông

20

•  Kệ hô trống

21

•  Các bài phục nguyện

22

     

[Nội qui] [Nghi thức] [Phụ lục]