Phần hai

Nghi thức 

NGHI THỨC CÚNG PHẬT

KỆ NGUYỆN HƯƠNG

(Quì nguyện hương)

Trầm thủy, rừng Thiền hương sực nức,
Chiên-đàn vườn tuệ đã vun trồng.
Đao Giới vót thành hình non thẳm,
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng.

Nam-mô Bồ-tát Hương Cúng Dường.

(3 lần, đứng lên)

TÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.

(1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.

(1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.

(1 lạy)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.

Qui kính Phật Bồ-tát trên hội Bát-nhã.

(3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ

CỨU KÍNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Này Xá-lợi-phất! Tướng không của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu kính Niết-bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng: “Yết-đế, yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha.”

(3 lần)

CÚNG PHẬT

Nam-mô Thế giới Cực Lạc Phật A-di-đà.

Nam-mô Vị lai giáng sanh Phật Di-lặc Tôn.

Nam-mô mười phương ba đời tất cả chư Phật.

Nam-mô Bồ-tát Đại Trí Văn-thù-sư-lợi.

Nam-mô Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền.

Nam-mô Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm.

Nam-mô Bồ-tát Đại Thế Chí.

Nam-mô Bồ-tát Địa Tạng Vương.

Nam-mô chư Bồ-tát lớn thường hộ pháp.

Nam-mô chư Bồ-tát Thánh chúng ở già-lam.

Nam-mô Sứ Giả Giám Trai.

Nam-mô Thập Điện Minh Vương.

Nam-mô Lịch Đại Tổ Sư.

Nam-mô chư Bồ-tát trên hội Đạo tràng Phật.

Hương vị thức ăn này
Trước cúng mười phương Phật.
Kế dâng chư Hiền Thánh
Sau ban khắp lục đạo.
Bình đẳng không sai khác
Tùy nguyện được sung mãn.
Khiến người thí hôm nay
Được đến bờ rốt ráo.
Ba đức cùng sáu vị
Cúng Phật và chư Tăng.
Hữu tình khắp pháp giới
Hết thảy đồng cúng dường.

Nay con dâng hương vị cam lồ
Lượng sánh Tu-di chẳng gì hơn
Sắc hương mỹ vị khắp hư không
Cúi mong thương xót mà nạp thọ.

Nam-mô Bồ-tát Phổ Cúng Dường

(3 lần)

Cúng Phật đã xong,
Nguyện cho chúng sanh,
Việc làm đều được,
Đầy đủ Phật pháp.

PHỤC NGUYỆN

(Chủ lễ xướng)

Cửa Thiền thường nghiêm tịnh,
Toàn chúng mãi thuận hòa,
Phật tuệ chiếu sáng ngời.
Mưa pháp hằng nhuần gội.
Phật tử lòng tin sâu,
Ruộng phước càng tăng trưởng.
Chúng sanh sống an lạc,
Vui hưởng cảnh thái bình.
Nơi nơi dứt đao binh,
Mỗi mỗi đều thành Phật.

Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni.

(đứng lên lễ Phật)

BA TỰ QUI Y

Tự qui y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thượng.

(1 lạy)

Tự qui y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập tam tạng, trí tuệ như biển.

(1 lạy)

Tự qui y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng, tất cả không ngại.

(1 lạy)


[Nghi thức] [12] [13] [14] [15] [16]